Phone

06-45905543

Email

silvia.autismecoach@zorgduet.nl

KvK-nummer:

59443545

Zorgduet Coaching vindt het belangrijk dat de privacy van haar cliënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Zorgduet Coaching of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Silvia van Dam
Onderneming: Zorgduet Coaching
E-mail: silvia.autismecoach@zorgduet.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 45905543
KvK-nummer: 59443545

Zorgduet Coaching is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Zorgduet Coaching is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Zorgduet Coaching is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Zorgduet Coaching. Zorgduet Coaching verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door Zorgduet Coaching opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Zorgduet Coaching. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Zorgduet Coaching om de overeenkomst uit te voeren. Doelen Zorgduet Coaching kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. Het verlenen zorg en begeleiding;
 2. Het declareren van verleende zorg en begeleiding bij de patiënt of zorgverzekeraar;
 3. Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.

Gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de begeleiding vastgelegd in een dossier. Uw begeleider heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Indien begeleiding wordt aangeboden aan een cliënt vormt de zorgovereenkomst de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw begeleider en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.
 2. Als zorgaanbieder is Zorgduet Coaching wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Zorgverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met wie Zorgduet Coaching een overeenkomst heeft, controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. Zorgduet Coaching is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Beschrijving van de gegevens De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres/Contactgegevens
 • BSN-nummer
 • Medische gegevens
 • Naam huisarts/andere zorgverleners
 • Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Zorgduet Coaching gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Om de gegevens veilig op te slaan maak ik gebruik van derden. Alle gegevens staan in de Cloud bij TransIP. Het hostingbedrijf voor mijn website ne e-mail heb ik ondergebracht bij Realhosting. Beiden voldoen aan de eisen van de ISO 27001-norm. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Zorgduet Coaching altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij deze de link waar u dat kunt doen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Rechten

 1. Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van deze privacyverklaring. Zorgduet Coaching, in het bijzonder uw begeleider, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts, of consulent van een gemeente wordt gestuurd over de voortgang of einde van de begeleiding.
 2. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur “in handen” gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen.
 3. U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend begeleider beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

– Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend; – Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend; – Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen; – Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend. Door Zorgduet Coaching worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst:

 • uw naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • BSN-nummer
 • paspoort/ID-nummer
 • bank/creditcard gegevens
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

– voor het betalen en afhandelen van de facturen:

 • uw naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

– voor het behandelen van vragen en klachten:

 • uw naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

– voor de SVB:

 • uw naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • BSN-nummer
 • paspoort/ID-nummer
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Zorgduet Coaching altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan: silvia.autismecoach@zorgduet.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: – in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst; – in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. Bewaartermijn

 1. Het dossier met informatie over behandeling en/of begeleiding wordt gedurende 15 jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst of zorgovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenersschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met informatie over behandeling en/of begeleiding van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld, worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Deze grond is gebaseerd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Zorgduet Coaching gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Zorgduet Coaching, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Zorgduet Coaching gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook legt Zorgduet Coaching een geheimhoudingsverplichting op aan medewerkers en externe partijen die Zorgduet Coaching inschakelt ten behoeve van activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als: – u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; – het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag; – er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als er sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of – Zorgduet Coaching daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice. Mocht u niet tevreden zijn over Zorgduet Coaching en er met Zorgduet Coaching zelf niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot: https://www.klachtenregeling.nl/ of een e-mail sturen naar: info@klachtenregeling.nl/. Op mijn website kunt u ook nog informatie vinden over de klachtenregeling. https://www.Zorgduet Coaching.nl/keurmerk-en-klachtenregeling/ Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar: silvia.autismecoach@zorgduet.nl. Het staat Zorgduet Coaching vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Zorgduet Coaching ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Zorgduet Coaching. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Zorgduet Coaching. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting aan Zorgduet Coaching. Wijzigingen Privacy verklaring Zorgduet Coaching kan het privacy statement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. U kunt de Privacyverklaring te allen tijde inzien op de website.